Presseret & Medieansvar

Advokatfirmaet Ibfelt – Siebert har som et af de få advokatkontorer i Danmark specialiseret sig i presseret og medieansvar, og vi har som fast advokat for Ekstra Bladet mere end 25 års erfaring med rådgivning om dette særlige retsområde.

Vi rådgiver alle medier, herunder aviser, dagblade og fagblade, radio- og TV-stationer mfl. – om medieansvar og om de gældende regler om pressefrihed og ytringsfrihed, herunder Den Europæiske Menneskeretskonvention, straffelovens bestemmelser om injurier, medieansvarsloven, ophavsretsloven, erstatningsansvarsloven, reglerne om god presseskik (som de til stadighed udmøntes og udvikles i Pressenævnets løbende praksis) samt ytringsfrihedens grænser set i lyset af de nævnte regelsæt.

Den Europæiske Menneskeretskonvention er implementeret i dansk ret, og den omfattende retspraksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol har haft afgørende betydning og får stadigt større betydning for medieretten og pressens retlige muligheder for at varetage sin rolle som ”public watchdog”.

Da grænserne for ytringsfriheden i vidt omfang fastlægges og udvikles løbende i retspraksis, forudsætter enhver rådgivning om presseret og medieansvar et indgående og ajourført kendskab til den omfattende retspraksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol og de danske domstole.

Vi varetager løbende et stort antal retssager for pressen og journalister, herunder injuriesager, straffesager, forbudssager, erstatningssager og sager om ophavsretskrænkelser.

Vi bistår derudover løbende pressen og journalister i klagesager ved Pressenævnet, hvor der klages over tilsidesættelse af god presseskik og hvor der fremsættes krav om genmæle mv.

Herudover yder vi rådgivning om de særlige processuelle regler i retsplejeloven, som har betydning for pressens virke, herunder for eksempel reglerne om journalisters kildebeskyttelse, offentlighed i retsplejen, navneforbud, dørlukning, referatforbud og aktindsigt, og de regler som gælder for pressens omtale af straffesager.

Vi bistår også private klienter i forbindelse med injuriesager, herunder for eksempel i forbindelse med injurierende og ærekrænkende udtalelser på Facebook og andre sociale medier.

udvalgte afgørelser findes på siden Cases