Rådgivning til erhvervsvirksomheder

Vi yder generel rådgivning til erhvervsvirksomheder.

Ved virksomhedens etablering rådgiver vi om valg af selskabsform, hvis virksomheden ikke skal drives som enkelmandsvirksomhed. Vi bistår med registrering af virksomheden hos offentlige myndigheder, herunder bevillingsmyndigheder, Erhvervsstyrelsen og SKAT. Vi yder rådgivning om virksomhedens organisation og de aftaler, der bør indgås mellem ejere af virksomheden, hvis der er tale om et kompagniskab mellem flere personer. Erhvervsvirksomheder har juridiske relationer til offentlige myndigheder, til personale, leverandører, kunder, samarbejdspartnere, lejere/udlejere, konkurrenter, investorer, långivere m.fl. En virksomhedens position på markedet afhænger blandt andet af, at virksomheden beskytter sine varemærker, designrettigheder, patenter og ophavsrettigheder mv., ligesom virksomheder må beskytte sig mod illoyal konkurrence fra konkurrenter eller fratrådte medarbejdere mv., jf. for eksempel Konkurrence- og Markedsføringsloven. Vi yder generel rådgivning til erhvervsvirksomheder indenfor alle de retsområder, som i praksis har betydning for virksomheder. Nedenfor er angivet nogle eksempler på erhvervsretlige forhold, som vi rådgiver om:

Aftaler og Kontraktforhold

Erhvervslivet reguleres ikke kun af en omfattende lovgivning. I praksis er virksomhedernes aktiviteter og indtjening baseret på de kontrakter og aftaler, som virksomheden indgår med samarbejdspartnere, kunder, leverandører, långivere og investorer mv. I den daglige drift er det endvidere centralt at virksomheden anvender nogle juridiske forretningsbetingelser, som er tilpasset den enkelte virksomheds produkter og serviceydelser og virksomhedens forretningsgang. Der findes en omfattende lovgivning, som har betydning for virksomhedernes kontraktrelationer og som sætter rammerne for de aftaler, der kan indgås mellem erhvervsvirksomheder eller mellem en erhvervsvirksomhed og forbrugere/private kunder. Som eksempler herpå kan nævnes Aftaleloven, Forbrugeraftaleloven, Markedsføringsloven, Kreditaftaleloven, E-handelsloven mv. Grundlæggende reguleres virksomhedernes aftaleforhold dog af almindelige retsgrundsætninger - Obligationsretten - som er baseret på en omfattende retspraksis om indgåelse af aftaler og om opfyldelsen eller misligholdelse af kontraktlige forpligtelser. Ibfelt-Siebert har stor erfaring med rådgivning om udfærdigelse af aftaler og rådgivning om virksomheders retsstillingen ifølge den grundlæggende aftaleret og dansk rets almindelige obligationsretlige principper.

Ansættelsesret

Vor rådgivning vedrører primært de almindelige ansættelsesretlige regler, som findes i funktionærloven, lov om ansættelsesbeviser og ferieloven.

Vi bistår i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, udarbejdelse af ansættelseskontrakter og direktørkontrakter og vi rådgiver i sager om konkurrenceforhold, herunder vedrørende tvister om overtrædelse af konkurrenceklausuler eller kundeklausuler samt eventuelle overtrædelser af markedsføringslovens forbud mod at tilegne sig eller udnytte arbejdsgiverens erhvervshemmeligheder.

Entrepriseret

Vi rådgiver bygherrer, entreprenører og håndværkere vedrørende entrepriseretlige forhold, og yder herunder bistand til virksomheder, forbrugere og entreprenører ved indgåelsen af entreprisekontrakter, ligesom vi rådgiver byggesagens parter i forbindelse med tvister om betaling, standsning af byggeriet, fejl og mangler ved byggeriet, forsinkelse m.v.

Kontoret varetager retssager og voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, og vi bistår endvidere i forbindelse med gennemførelsen af særskilte bevisoptagelser, herunder syn- og skønsforretninger og stadeopgørelser m.v.

Fast Ejendom

Fast ejendom omfatter udlejnings- og erhvervsejendomme, ejendomme, der anvendes som bolig og andelsboliger og ejerlejligheder. Faste ejendomme er undergivet en omfattende lovgivning og detailregulering, som blandt andet omfatter planlovgivningen, miljølovgivning, lovgivning, der regulerer køb og salg af fast ejendom, Tinglysningsloven, Udstykningsloven, Lov om andelsboliger osv. Vi rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme og bistår med alle led i ejendomshandlen. Vores rådgivning om køb og salg af fast ejendom omfatter blandt andet indhentelse af oplysninger, data og dokumentation vedrørende ejendommen, bistand ved forhandlinger mellem køber og sælger, indgåelse af købeaftale, afklaring af momsspørgsmål og momsreguleringsforpligtelser, online-tinglysning af skøder og andre dokumenter samt udfærdigelse af refusionsopgørelse. Det er af afgørende betydning for sagens parter, hvorledes handlen og købesummen finansieres, og vi rådgiver blandt andet om valg af realkreditlån, finansiering i øvrigt, udfærdigelse og tinglysning af private pantebreve og indgåelse af eventuelle aftaler med investorer m.fl.

Generationsskifte

Vi rådgiver om de mange forskellige muligheder, som skattelovgivningen giver for at tilrettelægge og gennemføre et optimalt generationsskifte (skattemæssig succession m.v.), og rådgiver om mulighederne for at etablere skattemæssigt begunstigede pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør eller salg af virksomhed.

Inkasso

Vi yder bistand med inkassering af fordringer. I den forbindelse har vi etableret en online-løsning for vore klienter, som gør det muligt at klienten til enhver en tid og online selv kan skabe sig overblik over sagen, herunder sagens stadie, korrespondance med debitor og fogedret mv., opgørelser af fordringen, indbetalte afdrag og påløbne omkostninger mv.

Insolvensret og Konkurs

Vi har en indgående erfaring indenfor insolvensretten, herunder vedrørende rekonstruktion af virksomheder samt etablering af akkordordninger i forbindelse med rekonstruktion. Endvidere har vi en mangeårig erfaring med behandling af konkursboer.

Køb og Salg af Virksomhed

Vi yder rådgivning i alle forhold om køb og salg af erhvervsvirksomheder. Vi forestår i den forbindelse de nødvendige undersøgelser og indhenter al relevant dokumentation vedrørende den pågældende virksomhed.

Vores rådgivning omfatter gennemførelse af due diligence, forhandlinger om overdragelsesvilkår, rådgivning om handlens skatteretlige konsekvenser, udarbejdelse af nødvendigt kontraktmateriale og opfølgning overfor myndigheder, personale mv. i forbindelse med berigtigelsen af virksomhedsoverdragelsen.

Lejeret

Mange virksomheder drives fra lejede lokaler. Lejeretten er blandt andet reguleret af Lejeloven, Erhvervslejeloven og Lov om midlertidig boligregulering. Vi rådgiver virksomheder om indgåelse af lejeaftaler, herunder sikrer vi at spørgsmål om afståelsesret, fremlejeret, opsigelsesadgang, uopsigelighedsbestemmelser, lejereguleringer/lejeforhøjelser, genforhandlingsklausuler mv. er reguleret i overensstemmelse med lejelovgivningen. Vi bistår udlejere og lejere med gennemførelse af varsling af lejeforhøjelser eller lejenedsættelser, ligesom vi bistår med forhøjelse eller nedsættelse af lejen efter reglerne om regulering af lejen til markedsværdi. Mange udlejere og lejere overser mulighederne for at få lejen forhøjet eller nedsat, hvis den aftalte leje ikke længere svarer til lejemålets markedsværdi. Under et lejemåls beståen bistår vi for eksempel udlejere og lejere med sager om ombygning og ændring af lejemålets anvendelse, ligesom vi bistår med eventuelle tvister om udlejers og lejers respektive vedligeholdelsesforpligtelser. Ved lejemålets ophør rådgiver vi endelig om lejemålets korrekte opsigelse, fraflytning, aflevering af lejemålet og fraflytningsopgørelser mv. Vi bistår udlejere og lejere med boligretssager og eventuelle voldgiftsssager vedrørende lejeretlige tvister af enhver art.

Markedsføringsret og Immaterialret

Virksomheders markedsføring er reguleret af en omfattende lovgivning, herunder for eksempel Markedsføringsloven, E-handelsloven og Forbrugeraftaleloven. Markedsføringsloven regulerer også forholdet mellem konkurrerende virksomheder. Markedsføringsloven indeholder en række detailbestemmelser, som for eksempel forbyder vildledende markedsføring, misbrug af andres firmanavn, misrekommandering af andre virksomheder osv. Markedsføringsloven indeholder ligeledes den retsgrundsætning, at virksomheders adfærd i forhold til forbrugere og konkurrenter altid skal være i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Beskyttelsen af virksomheders goodwill, ry, knowhow og kunderelationer og beskyttelsen mod illoyal konkurrence (eksempelvis efterligninger af produkter) er baseret på Markedsføringsloven og lovgivningen om beskyttelsen af immaterielle rettigheder, som for eksempel virksomheders navn/logo, design- og ophavsrettigheder, patenter mv. Vi rådgiver virksomheder om de ovennævnte retsområder, som er vigtige for alle virksomheder.

Retssagsbehandling og Procedure

Kontoret varetager løbende et betydeligt antal retssager ved domstolene og sager, der afgøres ved en Voldgiftsret, idet det mellem erhvervsdrivende ofte er aftalt, at tvister skal afgøres ved voldgift.

Kontoret har stor erfaring med hensyn til udførelsen og gennemførelsen af rets- og voldgiftssager for såvel erhvervsvirksomheder som private.

Selskabsret

Vi yder juridisk bistand og rådgivning vedrørende aktie- og anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og andre selskabsformer.

Vi rådgiver om alle selskabsretlige forhold, herunder ved gennemførelsen af fusion, spaltning, aktieombytning, kapitalforhøjelse, etablering af holdingselskaber og likvidation mv. Vi yder endvidere rådgivning i forbindelse med køb og salg af aktier og anparter m.v., herunder som led i generationsskifte.

Er der flere selskabsdeltagere er det væsentligt, at der mellem parterne indgås de nødvendige langsigtede aftaler om aktionærernes/anpartshavernes rettidigheder og forpligtelser i forhold til hinanden og i forhold til selskabet. Vi bistår således aktionærer og anpartshavere med indgåelse af ejeraftaler, interessentskabskontrakter og direktørkontrakter m.v., og rådgiver om hvorledes vilkårene i ejeraftalerne skal implementeres i selskabets vedtægter.

Skatteret

De fleste forretningsmæssige eller private dispositioner nødvendiggør overvejelser om de umiddelbare og fremtidige skattemæssige konsekvenser heraf, og vi rådgiver således om alle skattemæssige aspekter af de dispositioner, som virksomheder og private foretager.

Vi rådgiver primært erhvervsvirksomheder om skattemæssige forhold og bistår med varetagelse af skattesager for Landsskatteretten og domstolene, indhentelse af bindende ligningssvar fra skattemyndighederne m.v.