Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for Advokatfirmaet Siebert – Liedkes rådgivning.

1. SAGENS MODTAGELSE

Ved modtagelse af en sag sikrer vi os, at der ikke foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen.

2. HVIDVASK OG DATABESKYTTELSE

Siebert – Liedke er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov.

Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

Hvis Siebert – Liedke skal foretage oprettelse af en klientkonto, er Siebert – Liedke forpligtet til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for dettes opfyldelse af pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

Siebert – Liedke behandler i forbindelse med rådgivning og andre ydelser til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Herom henvises der til Siebert – Liedkes Privatlivspolitik, der kan findes her

3. KLIENTMIDLER

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter gældende regler. Tilskrevne renter tilfalder klienten efter gældende regler.
Fra 1. juni 2015 er reglerne ændret for dækning af indskud på advokaters klientkonti i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende. De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientkonti er ophævet. Der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti, og dækningen er som udgangspunkt maksimalt EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Bemærk, at maksimumgrænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut, og har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkontoen, gælder maksimumgrænsen for det samlede indskud. Siebert – Liedke har fortsat ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.
Klienten betaler renter, der debiteres en separat klientkonto som følge af, at denne forrentes med en negativ rentesats, såvel som eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto.

4. FORTROLIGHED

Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

5. INSIDERREGLER

Siebert – Liedkes partnere og ansatte er undergivet interne regler og procedurer til sikring af lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

6. ANVENDELSE AF RÅDGIVNING

Siebert – Liedkes rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vort samtykke anvendes af andre.

7. DOKUMENTER

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares i fem år fra fakturadato.

8. HONORAR

Siebert – Liedkes honorar beregnes normalt med udgangspunkt i en række parametre, nemlig den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, sagens kompleksitet og karakter, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.
Siebert – Liedke indgår gerne aftaler om honorering som fokuserer på et eller flere af de nævnte parametre, f.eks. den tid, der er medgået ved sagens behandling.
Vi giver gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, fx hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret som følge af sagens udvikling ikke kan holdes inden for overslaget.
Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.
Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto.
Forudbetalinger anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

9. UDLÆG

Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter. Vi anmoder efter omstændighederne om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtager alternativt disse på den førstkommende faktura.

10. FAKTURERING

Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver à conto-afregnes normalt hvert kvartal eller halv- og helårligt. Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller -procedurer.
Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven.
Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

11. ANSVAR

Siebert – Liedke rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab, dog således at vores forsikringsdækning er begrænset til DKK 7,5 mio. for hver advokat pr. forsikringsår og max. DKK 10,0 mio. pr. år.
Vort ansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

12. KLAGER

Siebert – Liedke er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager, der kan findes på www.advokatsamfundet.dk.
Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den advokat, der er ansvarlig for klientforholdet, med henblik på at søge en mindelig løsning.
Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

13. LOVVALG OG VÆRNETING

En tvist mellem en klient og Siebert – Liedke skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.