Fejlbehandling på sygehus

Ekstra Bladet omtalte en fejlbehandling på et sygehus, som medførte at en kvinde og hendes ufødte barn døde. Patienten døde efter indgivelsen af en tidobbelt dosis morfin.

Ekstra Bladet omtalte sagen, og jordemoderen anlagde herefter injuriesag blandt andet med henvisning til følgende udsagn i Ekstra Bladet:

”Jordemor kan gå fri”: ”Det såkaldte morfin-drab på en højgravid kvinde på Næstved Sygehus ender næppe nogen sinde med en straffesag”

”NN, den jordemor, der i september sidste år sendte en ung kvinde og hendes ufødte barn i døden…”

”De ansvarlige for morfin-drabet på en højgravid kvinde på Næstved Sygehus slipper i værste fald med en bøde”.

Medens byretten ville straffe Ekstra Bladet for de pågældende udsagn, blev Ekstra Bladet frifundet i landsretten og for Højesteret.

Retten fandt, at de pågældende udsagn måtte læses i den sammenhæng, hvori udsagnene indgik og at det af artiklerne fremgik, at jordemoderen havde begået en faglig fejl. Det fremgik ligeledes af artiklerne, at den egentlige dødsårsag ikke var en morfinforgiftning, men en alvorlig betændelsestilstand.

Højesterets flertal udtalte, at de påklagede udsagn ikke var fritstående, isolerede udsagn, men sætninger eller brudstykker af sætninger taget ud af en sammenhæng, som ikke gav en almindelig læser opfattelsen af, at artiklerne angik et forsætligt eller uagtsomt drab. Højesteret fandt, at en almindelig læser ville opfatte artiklen således, at jordemoderen havde begået en professionel fejl ved indgivelsen af morfinen og at udsagnene måtte vurderes i deres kontekst.

Højesteret fandt, at omtalen vedrørte kvaliteten af behandling på et offentligt sygehus og fejlbehandling med dødelig udgang, og at der derfor var tale om et emne af væsentlig samfundsmæssig interesse. Landsretten henviste til at pressen er berettiget til at fremkomme med kritiske vurderinger, når de er baseret på et tilstrækkeligt faktuelt grundlag, og at pressen i en vis udstrækning har ret til at overdrive eller provokere.
Herefter og da jordemoderens fejl indirekte havde været medvirkende til at patienten og hendes ufødte barn døde, hvilket var godtgjort i tilstrækkelig omfang, blev Ekstra Bladet frifundet under injuriesagen.

Højesteret fandt at det ikke kunne føre til en anden forståelse, at der i artiklen indgik visse sproglige stramninger og forenklinger f.eks. i form af udtrykket ”morfin drab”.

Østre Landsrets dom af 4. december 2013 og Højesterets dom af 7. september 2015