Frifindelse for fotografering

En journalist lod sig ansætte som vikar på et plejecenter med henblik på at indsamle materiale til en artikelserie om forholdene på plejecentret.

Anklagemyndigheden gjorde gældende, at journalisten uberettiget havde fotograferet plejecentrets beboere og ansatte ved brug af skjult kamera på ikke frit tilgængeligt sted (plejecenteret) samt at have udnyttet og videregivet fortrolige oplysninger, som journalisten havde fået kendskab til gennem sin ansættelse som vikar på plejecenteret.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om at journalisten blev straffet herfor.

Rigsadvokaten har anmodet om, at tiltalte blev sigtet for yderligere to forhold, der i rapporten i øvrigt er betegnet som nye sigtelser.

Journalisten blev imidlertid frifundet for de pågældende forhold, idet der var indtrådt forældelse. Sigtelsen mod journalisten var blevet meddelt inden forældelsesfristens udløb. Anklagemyndig-hedens efterfølgende tiltale, som skete efter den 2-årige forældelses udløb, adskilte sig imidlertid væsentligt for indholdet af den sigtelse, som journalisten var blevet gjort bekendt med under afhøring af politiet. Da tiltale blev rejst efter 2 år og da tiltalen efter rettens opfattelse ikke svarede til den oprindelige sigtelse, ansås forholdet derfor at være forældet.

Derudover ansås det ikke for bevist, at journalisten ikke på anden måde end gennem ansættelsen var blevet bekendt med de pårørendes identitet, hvorfor journalisten blev frifundet for dette forhold.

Holbæk byrets dom af 28. februar 2014