Omniscan-sagen

Kritisk Leder i Dagens Medicin om ledelsen i Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsens og ledelsens håndtering af den såkaldte Omniscan-sag, hvor en række patienter fik alvorlige og stærkt invaliderende bivirkninger af kontrastmidlet Omniscan, som Lægemiddelstyrelsen havde godkendt.

Dagens Medicin kritiserede at Lægemiddelstyrelsens ledelse havde opretholdt en godkendelse af lægemidlet Omniscan, selvom en række læger havde indberettet meget alvorlige bivirkninger ved anvendelsen af produktet.

En overlæge i Lægemiddelstyrelsen anlagde injuriesag vedrørende følgende udsagn om hende under overskriften ”Fyr dem”:
”Er miskrediteret. Hun burde heller ikke overleve denne sag”.

“Hun har helt konsekvent latterliggjort og miskrediteret læger, der indberettede bivirkninger og forventede, at Lægemiddelstyrelsen ville reagere. Hendes magt må være steget hende til hovedet. Hun burde heller ikke kunne overleve denne sag”.

Østre Landsret frifandt Dagens Medicin med henvisning til Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 10 og retspraksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol, som tillægger hensynet til pressens ytringsfrihed betydelig vægt, ligesom pressen ifølge denne praksis må indrømmes adgang til i en vis grad at overdrive og at provokere.

Østre Landsret fandt at udsagnene vedrørte en sag, som var af væsentlig og samfundsmæssig interesse, og at de påklagede udsagn var udtryk for Lederens berettigede vurderinger af sagen, som efter omstændighederne havde haft et tilstrækkeligt faktuelt grundlag.

Østre Landsrets dom af 28. maj 2013